Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΔΙΚΤΥΑΚΟΤΟΠΟY ΤΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (www.doctorspetroupoli.com)

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) των ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (εφεξής ΣΙ) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν άμεσα, ήτοι από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν). Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΔΤ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) – Λογότυπα ΣΙ

Τα ΣΙ διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο του ΔΤ, καθώς και τα αντίγραφα αυτού. Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ, εκτός των ρητώς μνημονευομένων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, ανήκει στα ΣΙ και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με το εθνικό, διεθνές και εθιμικό δίκαιο. Το περιεχόμενο του ΔΤ της ΣΙ, διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και δη μόνο για πληροφοριακούς και επ’ουδενί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού ή νομικού προσώπου) επιτρέπεται υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως και ευκρινώς μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ΣΙ και της πηγής προέλευσης. Ομοίως, απαιτείται γραπτή άδεια για τη δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή οιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, ολική ή μερική, του περιεχομένου του ΔΤ των ΣΙ. Τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες video, ήχοι κ.λπ. που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αρμοδίως οριζόμενου προς τούτο υπευθύνου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα ΔΤ και φέρουν τυχόν τα σήματα τρίτων (οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων κ.λπ.) αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι οικείοι φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου των ΣΙ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Στόχος των ΣΙ είναι να παρέχει, μέσω του ΔΤ της, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους, χωρίς, ωστόσο, τα ΣΙ να εγγυόνται ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή εξ ολοκλήρου ή ότι θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον παρόντα ΔΤ παρέχονται χωρίς οιαδήποτε απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ομοίως, τα ΣΙ δεν εγγυόνταιι ότι ο ΔΤ ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός ΔΤ ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια στοιχεία, το κόστος δε τυχόν διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και επ’ουδενί τα ΣΙ. Τα ΣΙ δε φέρουν οιαδήποτε ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που δύναται να επέλθει σε οιονδήποτε από τη χρήση του ΔΤ της ή / και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, τα ΣΙ έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις και βελτιώσεις του περιεχομένου του ΔΤ. Τα ΣΙ δε φέρουν ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ΔΤ, για τη διακοπή ορισμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της και εν γένει για οιαδήποτε δυσλειτουργία τυχόν προκύψει.

Αποστολή στοιχείων (upload) στο ΔΤ

Η αποστολή πληροφοριών και κάθε είδους στοιχείων προς το ΔΤ των ΣΙ με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τα ΣΙ, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθό και ακριβή. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή/και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του ΔΤ και την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οιασδήποτε έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει είναι συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη, να είναι ακριβή και μη αλλοιωμένα και να μην έχουν διαφημιστική χροιά. Περαιτέρω, ο αποστολέας αυτών θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης «ιών» ή άλλων ζημιογόνων για τον παρόντα ΔΤ συστατικών. Ο αποστολέας αποδέχεται, δια του παρόντος, ότι τα ΣΙ δύναται να αξιοποιούν τα αποστελλόμενα στοιχεία, χωρίς αυτός να διατηρεί οιαδήποτε νομική αξίωση από τα ΣΙ.

Πρόσβαση σε ΔΤ τρίτων (Σύνδεσμοι / Links)

Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΔΤ τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αποκλειστικά για το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, οι δε ΔΤ τρίτων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών. Τα ΣΙ δε φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, νομιμότητα και πληρότητα αυτού του περιεχομένου καθώς και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτών των ΔΤ, η δε τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ΔΤ τρίτων από τον διαχειριστή του ΔΤ των ΣΙ. Τα ΣΙ, επίσης, δεν ευθύνονται για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των ΔΤ τρίτων, καθώς για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από τη χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι χρήσης του ΔΤ των ΣΙ, καθώς και οιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο, τους εθιμικούς κανόνες και τα χρηστά ήθη. Οιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεών τους. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη μοναδική και συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΤ των ΣΙ και του επισκέπτη του ΔΤ και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν μόνον εγγράφως από τα ΣΙ, ενώ τα ΣΙ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή ενημέρωσης αυτών, αναλόγως του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και τη χρήση του ΔΤ, εφόσον δεν επιτευχθεί η φιλική επίλυσή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για οιεσδήποτε πληροφορίες,  αιτήσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις, καθώς και για δικαιώματα ή εγκρίσεις αναπαραγωγής τμήματος του περιεχομένου του ΔΤ, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2105069886 ή να αποστείλετε e-mail systegasmenaiatreia@gmail.com με τον κατάλληλο κάθε φορά τίτλο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στα ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΣΙ) δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και επενδύουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε. Για το λόγο αυτό έχουμε συμμορφωθεί πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακολουθούμε καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας ζητηθούν τα κάτωθι στοιχεία:  όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση email και το μήνυμά σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε σε σχέση με το ερώτημά σας / παρατήρησή σας. Θα προβούμε σε καταχώριση των αιτημάτων σας, των ερωτήσεών σας / παρατηρήσεών σας και των αντίστοιχων απαντήσεών μας, και τυχόν άλλων ενεργειών για τη διαχείριση του αιτήματός σας / επικοινωνίας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 2 μήνες μετά από τη διεκπεραίωση της ερώτησης / του αιτήματός σας.

 • Υποβολή ερωτήματος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας ρωτήσετε κάτι θα σας ζητηθούν τα κάτωθι στοιχεία:  όνομα, επίθετο, διεύθυνση email και το ερώτημά σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε σε σχέση με το ερώτημά σας. Θα προβούμε σε καταχώριση του ερωτήματός σας και των αντίστοιχων απαντήσεών μας, και τυχόν άλλων ενεργειών για τη διαχείριση του ερωτήματός σας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 2 μήνες μετά από τη διεκπεραίωση του ερωτήματός σας.

 • Πληροφορίες όταν κάνετε αίτημα διαθεσιμότητας ραντεβού σε ιατρό των ΣΙ

Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτημα διαθεσιμότητας ραντεβού σε ιατρό των ΣΙ, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση email, ημερομηνία ραντεβού, όνομα/επώνυμο ιατρού που επιθυμείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για την ενημέρωση του ιατρού που ενδιαφέρεστε. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 2 μήνες μετά από την ολοκλήρωση του εν λόγω ραντεβού/επίσκεψης στον ιατρό της επιλογής, εφόσον βεβαίως πραγματοποιηθεί.

 • Πληροφορίες όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε τοnewsletter μας

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter μας θα σας ζητηθεί η διεύθυνση email σας και, αφού επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στην εν λόγω λίστα, θα σας ζητηθεί προαιρετικά να δηλώσετε το όνομα και το επίθετό σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία μόνο για την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletter και οποτεδήποτε το επιθυμείτε μπορείτε να διαγραφείτε πατώντας το αντίστοιχο Link στο κάτω μέρος του newsletter. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται στη βάση μας για όσο χρόνο επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα μας και μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή σας.

 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπου

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όπως τη διεύθυνση IP σας, ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, την κατηγορία συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης και το είδος προγράμματος περιήγησης ιστού, τα κλικ και τις προβολές. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή να διαμορφώσουμε ομάδες επισκεπτών του ιστότοπου ή πελατών με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως ηλικιακή ομάδα, φύλο ή περιοχή. Είναι πιθανό να σας προσθέσουμε σε μία από τις κατηγορίες μας. Χρησιμοποιούμε τις κατηγορίες για την εξατομίκευση του ιστότοπου και, παραδείγματος χάριν, για να αλλάξουμε τη σειρά των αποτελεσμάτων αναζήτησης ή του σημείου προβολής ορισμένων προσφορών, ώστε να είναι πιο πιθανό να τις δείτε. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις κατηγορίες για να προβάλλουμε ηλεκτρονικές διαφημίσεις που θεωρούμε ότι είναι σχετικές για εσάς και για να σας αποστείλουμε εμπορικά μηνύματα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως απαιτείται στο πλαίσιο των νομίμων συμφερόντων μας, προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας στους καταναλωτές και τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου, να έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε περισσότερους καταναλωτές, και να βελτιώσουμε την πώληση των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μέγιστο διάστημα 14 μηνών.

 • Μάρκετινγκ

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζουμε πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις σας (κλικ και προβολές), τις ρυθμίσεις σας στον διαδικτυακό μας τόπο, τα αιτήματά σας για εξυπηρέτηση πελατών και το ιστορικό επικοινωνίας σας. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε διαφορετικά κανάλια για τη διαχείριση των σχέσεων και το μάρκετινγκ των υπηρεσιών μας σε εσάς μέσω e-mail, διαφημιστικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακής διαφήμισης, που μπορεί να περιλαμβάνουν την εξατομίκευση του περιεχομένου και των προσφορών του ιστότοπου, ώστε να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μπορείτε να προβάλετε αντίρρηση στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αυτή, διαβάστε τις επόμενες παραγράφους της παρούσας πολιτικής). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως απαιτείται, στο πλαίσιο των νομίμων συμφερόντων μας, προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στους πελάτες και τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου, να έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες και να βελτιώσουμε την πώληση των προϊόντων μας. Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα συνήθως εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 μηνών.

 • Συντήρηση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας

 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται επίσης για τη συντήρηση και ανάλυση του διαδικτυακού μας τόπου, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων απόδοσης, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη. Καταγράφουμε κάθε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτούς τους σκοπούς είναι αναγκαία στο πλαίσιο των νομίμων συμφερόντων μας και οι πληροφορίες διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 14 μηνών. Τα αρχεία καταγραφής της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου θα διαγράφονται εντός 14 μηνών μετά τη δημιουργία τους.

 1. Σκοποί επεξεργασίας

α. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων/ βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύσουμε προβλήματα στο διακομιστή και να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει μέσω του ιστοτόπου, προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον των ΣΙ να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και να βελτιώνει τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

β. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Όταν δεχόμαστε σχετικά εντάλματα δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά.

Νομική βάση της επεξεργασίας: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να σας στείλουμε ενημερωτικά e-mails/το newsletter μας, όταν εσείς έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση.

Νομική βάση της επεξεργασίας: έννομα συμφέροντα της εταιρείας/η συγκατάθεσή σας στην περίπτωση εγγραφής σας για λήψη ενημερωτικών e-mails/newsletter.

δ. Νομική προστασία της εταιρείας: Εξασφάλιση της εφαρμογής των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και προστασία των νομικών μας δικαιωμάτων.

 1. Cookies

Ένα μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου συλλέγεται μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνικών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, τα οποία μεταφορτώνονται και μπορεί να αποθηκευτούν στη συσκευή χρήστη σας, π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet σας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε και μπορεί να είναι παρόμοιες με τα cookies είναι εικονοστοιχεία παρακολούθησης, Java scripts, tags και web beacons. Εσείς σαν επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies.

Συνοπτικά, τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε σαν ιστοσελίδα, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Βοηθάνε την ιστοσελίδα να λειτουργεί πρωταρχικά, να είναι εύχρηστη κάνοντας δυνατή τη χρήση βασικών λειτουργιών, όπως περιήγηση στη σελίδα μας, και πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες της ιστοσελίδας μας. Η ιστοσελίδα δυστυχώς δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση αυτών.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ : Δίνουν τη δυνατότητα σε μία ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που μια ιστοσελίδα συμπεριφέρεται ή μοιάζει, όπως θυμάται για παράδειγμα την επιθυμητή γλώσσα ή την περιοχή που είστε.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ : Τα στατιστικά, μας βοηθάνε καθαρά στο να κατανοήσουμε πώς γίνεται η αλληλεπίδραση με άλλες ιστοσελίδες, πώς επιλέξατε να μας επισκεφθείτε, και συλλέγει και παραδίδει πληροφορίες ανώνυμα. Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με εταιρείες στατιστικών (web/ mobileappstatistics) για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή χρησιμοποιείται και για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα. Mε την επιλογή χρήσης των στατιστικών, πληροφορίες ανώνυμες για την περιήγησή σας μπορεί να αποσταλούν στις συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφοριών. Για την προστασία της ανωνυμίας των πληροφοριών, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης / ψευδωνυμοποίησης για να εξασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να διασταυρώσουν την ταυτότητα σας. Κρυπτογραφημένες / Ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες που έχετε δώσει ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε εταίρους μας και να συνδυαστούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης ή διαφήμισης. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν ανεξάρτητη χρήση των πληροφοριών που μεταβιβάζουμε σε αυτούς και έχουν συμφωνήσει να τηρούν τους κανόνες που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

Marketing: Χρησιμοποιούνται για να εντοπίζουν επισκέπτες διά μέσου των σελίδων που επισκέπτεστε. Ο σκοπός είναι να σας επιδεικνύουν διαφημίσεις που είναι σχετικές με τις σελίδες που μπορεί να σας αρέσουν περισσότερο λόγω επισκεψιμότητάς σας. Είναι χρήσιμες για διαφημιστικούς σκοπούς και εταιρείες.

 1. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές των ΣΙ ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

 1. Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι όμως, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους (www.dpa.gr). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον υπεύθυνο προστασίας.

 1. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας παρατίθενται αναλυτικά παραπάνω.

 1. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (αποδέκτες προσωπικών δεδομένων)

Ενδέχεται, επίσης, να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Τα ΣΙ  διαβεβαιώνουν τους χρήστες ότι λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα ΣΙ δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον διαδικτυακό της τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.

Ο διαδικτυακός τόπος των ΣΙ μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τον διαδικτυακό μας τόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

 1. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.  2016/679/ΕΕ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο των ΣΙ και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.